Nie dla zawodu technika pielęgniarstwa – Stanowisko Prezydium NRPiP

opublikowane: 11 lip 2019, 23:45 przez Bartosz Mikołajczyk
W dniu 9.07.2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęło stanowisko w związku z jednym z wniosków z debaty "Wspólnie dla zdrowia". Wniosek ten dotyczył utworzenia technika pielęgniarstwa jako zawodu wspomagającego dla pielęgniarek oraz przywracający kształcenie do poziomu szkół ponadpodstawowych.

Utworzenie takiego zawodu jest sprzeczne ze strategią na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zgodnie z którą zamiast tworzenia nowego zawodu opiekun medyczny miał być lepiej włączony w system opieki zdrowia w Polsce.

W stanowisku możemy przeczytać m.in.:

"Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi w ramach inicjatywy “Wspólnie dla Zdrowia” wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”." 

"Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem  zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty- co w konsekwencji doprowadziłoby do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń niepożądanych. Wymaga to jednak stworzenia dla opiekunów medycznych realnych możliwości zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Dzieje się tak w wielu krajach europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompetencji. W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, opiekun osoby starszej w dalszym ciągu absolwenci ci mają duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, szczególnie w lecznictwie stacjonarnym. Stąd też zasadnym jest podejmowanie działań systemowych dla zwiększenia możliwości zatrudnienia już wykształconych absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opiekun medyczny."


Comments