Opiekunka środowiskowa - informacja o zawodzie

opublikowane: 9 lut 2016, 01:57 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 9 lut 2016, 02:00 ]

    Zawód opiekunka środowiskowa został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku. Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

    Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

    Opiekunka środowiskowa uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2)sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3)pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4)motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1)Efekty wspólne dla wszystkich zawodów: (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo (KPS). Kompetencje personalne i społecznego

(OMZ).Organizacja małych zespołów

2) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej – PKZ(Z.c).

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych


Tekst pochodzi z programu nauczania zawodu Opiekunka Środowiskowa:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/OPSROD_341204_program_M_2012-06-30_JK.pdf


Opiekunka Środowiskowa w klasyfikacji zawodów:


34 - Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny
341 – Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii
3412 – Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
341204 – Opiekunka Środowiskowa s

Kwalifikacje: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

Kształcenie trwa 1 rok (2 semestry).


    Kwalifikacje Opiekunki Środowiskowej pozwalają na wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Są one uzupełnione m.in. o funkcjonowanie systemu opieki i pomocy, aktywizację osoby i jej środowiska, pomaganie osobie podopiecznej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego, pomaganie osobie w samodzielnym wykonywaniu prac domowych czy prowadzenie zajęć z użyciem elementów ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. Asystentka Środowiskowa podaje również leki podopiecznemu.

    Zdobyte kwalifikacje przydatne są przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej ale mogą być również wykorzystane w instytucjach opiekuńczych lub w opiece domowej.

Comments