Opiekun osoby starszej - informacja o zawodzie

opublikowane: 9 mar 2016, 04:41 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 9 mar 2016, 04:41 ]

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie Opiekun Osoby Starszej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osoba starszą;

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej:

− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.c);

− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.


Tekst pochodzi z programu nauczania zawodu Opiekun Osoby Starszej: http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/OpiekunOS_program_P_2012-06-25_MS_JK.pdf


Opiekun Osoby Starszej w klasyfikacji zawodów:

34 - Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewnych

341 – Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

3412 – Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

341202 – Opiekun Osoby Starszej s


Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Kształcenie trwa 2 lata (4 semestry).


Kwalifikacje Opiekuna Osoby Starszej związane są przede wszystkim z wykonywaniem czynności opiekuńczo-wspierających. Poza tym podczas kształcenia w zawodzie absolwent zdobywa umiejętności z zakresu aktywizacji społecznej jak również pomocy instytucjonalnej. Zawód ten może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie konieczne jest wspieranie osób starszych – w środowiskowych i dziennych domach pomocy, hospicjach, domach samopomocy, instytucjach opiekuńczych, organizacjach społecznych a także w opiece domowej. Duży zakres wiedzy dotyczy zakresu prawa pracy i prowadzenia jednoosobowej działalności (co jest szczególnie przydatne w przypadku sprawowania opieki domowej), poza tym dowiaduje się więcej na temat świadczeń dostępnych dla osoby starszej (ich zakresie i dostępności) czy uczy się rozpoznawać symptomy niektórych zaburzeń zdrowia. Opiekun Osoby Starszej pomaga również osobie w przyjmowaniu leków.


Zawód ten warto wybrać jeśli już pracujemy w opiece domowej i chcemy zwiększyć lub sformalizować kompetencje, ale także jeśli planujemy prace w opiece domowej lub w instytucji przeznaczonej dla osób starszych.

Comments