Kim jest Opiekun Medyczny?

Opis zawodu

Zawód jest nowym zawodem medycznym (od 2008 roku) i został objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W strukturze klasyfikacji zawodów, opiekun medyczny mieści się w tzw. wielkiej grupie Nr 5:
Nr 5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
     53 – pracownicy opieki osobistej i pokrewni
     532 - pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni
     5321 – medyczny personel pomocniczy
     532102 – opiekun medyczny s
(Symbol s oznacza, że kwalifikacje opiekuna medycznego zdobywa się w kształceniu szkolnym)
Ministrem właściwym dla tego zawodu jest Minister Zdrowia, który zatwierdził podstawę programową oraz program nauczania.
Podstawa programowa otrzymała symbol cyfrowy 513[02].  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii (Dz. U. z dnia 7 marca 2011 r.)

W obowìązujacym stanie prawnym zgodnie z przepisami rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) kształcenie w zawodzie opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) prowadza wyłącznie 2-semestralne szkoły policealne, dla osób posíadających wykształcenie średnie.
Ponadto, szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji MS.04 (wcześniej Z.4). Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą uczęszczać osoby dorosłe, które spełnily obowiązek szkolny (legitymujące się świadectwem ukończenia gimnazjum). Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwía przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Uzyskany dyplom (egzamin zewnętrzny) uprawnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej.

(tekst pochodzi ze strony: http://niebieskiparasol.org.pl/index.php?id=25 oraz z odpowiedzi na stosowne zapytanie otrzymanej od MEN)

Więcej informacji o kompetencjach zawodowych w naszym informatorze

Informacja o zawodzie opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od
lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.

Opiekun medyczny pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

(tekst pochodzi z:
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU
OPIEKUN MEDYCZNY, 532102
O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ
wersja przed recenzją (wersja robocza) z 01.06.2012)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  282 KB wersja 1 12 lis 2015, 11:22 Bartosz Mikołajczyk
Ċ
Wyświetl Pobierz
Podstawa programowa dla zawodu opiekun medyczny zatwierdzona w 2007 roku. (plik pochodzi ze strony KOWEZiU)  1825 KB wersja 2 5 sie 2012, 05:32 Krzysztof Tłoczek
ĉ
Wyświetl Pobierz
NOWA Podstawa Programowa obowiązująca od września 2012.  50 KB wersja 3 28 sie 2013, 14:09 Bartosz Mikołajczyk
Comments