Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych od września 2021

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211).

Pierwotnie projekt zakładał:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,

b) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat,

c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,

d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Jednak w wyniku uwag zgłoszonych przede wszystkim przez środowisko opiekunów medycznych, reprezentowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, wprowadzone zostały zmiany w Rozporządzeniu.

Zmiany w zakresie kształcenia opiekunów medycznych, które wejdą w życie od 01.09.2021 będą obejmować:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,

b) wydłużenie okresu nauczania z roku do półtorej,

c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej,

d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Wprowadzone zmiany oznaczają:

1. Zmianę nazwy kwalifikacji, co będzie skutkowało podkreśleniem tego, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

2. Wprowadzenie nowych treści w nauczaniu – dokładny zakres zostanie przedstawiony w projekcie podstawy programowej. Gdy projekt zostanie opublikowany będziemy o tym informować. Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia treści – gdy tylko pojawią się szczegóły będziemy o tym informować jak będzie wyglądało dokształcanie.

3. Pierwotnie projekt zakładał nauczanie wyłącznie w formie dziennej (5 dni w tygodniu). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych w związku z tym, że mogłoby to spowodować utrudniony dostęp do nauki dla osób już pracujących, postulowało zmianę formy kształcenia. Forma kształcenia stacjonarna (3 lub 4 dni w tygodniu) umożliwi szkołom dalsze nauczanie w weekendy – tak jak obecnie często dzieje się to chociażby na kierunku asystentka stomatologiczna, gdzie nauczanie jest w piątek po południu oraz w soboty i niedziele.

4. Nauka może odbywać się wyłącznie w ramach szkoły policealnej. To postulat o który od dłuższego czasu wnioskowała Fundacja OpiekunMedyczny.com.pl, jak również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. Umożliwienie kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) doprowadziło do wprowadzenia patologii, jaką są kursy w całości online opiekuna medycznego, które nie kończą się egzaminem zawodowym – spowodowane to było tym, że również posiadają w nazwie „kurs”. KKZ dostępne są również dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego, jednak zgodnie z wymogami na stanowiskach w podmiotach leczniczych, nie mogą one pracować na stanowisku opiekun medyczny. Wprowadza to różnice w dostępności stanowisk w zależności od tego, jakie wykształcenie ktoś posiada. Osoby, które ukończyły KKZ i mają wykształcenie średnie lub wyższe otrzymują identyczne dokumenty jak osoby po szkole policealnej – zatem dla takich osób nic się nie zmieni. Od września osoby, które mają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub gimnazjalne nie będą mogły kształcić się w tym zawodzie. Jednak jak wynika z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych takich osób jest bardzo mało – ok. 3% ankietowanych opiekunów medycznych nie ma średniego wykształcenia. Zatem zmiana dotyczy niewielkiej grupy.

Cieszy nas, że głos opiekunów medycznych, dzięki uwagom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych został wysłuchany i zostały wprowadzone zmiany, które wprowadzą nowe treści w sposób dogodniejszy dla przyszłych uczniów.

Kolejnym etapem będzie projekt podstawy programowej, która niedługo powinna zostać opublikowana. O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco – prosimy o śledzenie strony.

Link do Rozporządzenia: D20210211.pdf (sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *