Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego – FAQ

W związku z pytaniami dotyczącymi rejestru poniżej przedstawiamy FAQ (Frequently Asked Questions) czyli najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami. W przypadku kolejnych będziemy aktualizować wpis.

1. Kto musi dokonać wpisu?

Każda osoba, która posiada kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego.

2. Do kiedy należy dokonać wpisu?

Osoby, które posiadają kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego (lub innym wymienionym w ustawie) na dzień wejścia w życie ustawy, mają pół roku na wpis do rejestru – do 25.09.2024.

3. Czy mogę pracować bez wpisu?

Osoby, które posiadają kwalifikacje w zawodzie mogą pracować bez wpisu do rejestru przez rok – do 25.03.2025. Po tym terminie nie będą mogły wykonywać zawodu.

4. Jakie kwalifikacje należy posiadać?

Kształcenie w kwalifikacji Z.4, MS.03, MED.03 (roczna szkoła policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) lub kwalifikacja MED.14 (1,5 roczna szkoła policealna).

5. Mam kwalifikacje zdobyte w rocznym trybie nauczania. Czy muszę ukończyć kurs kwalifikacyjny, żeby uzyskać wpis?

Nie. Osoby, które rozpoczęły kształcenie przed 1.09.2021 nie muszą mieć ukończonego kursu kwalifikacyjnego, by uzyskać wpis. Mają wystarczające kwalifikacje by wykonywać zawód opiekuna medycznego. Nie będą mogły jednak wykonywać „nowych” czynności.

6. Ukończyłem kurs online, czy mogę uzyskać wpis do rejestru?

Nie. Kursy online nie spełniają wymogów opisanych w Ustawie o niektórych zawodach medycznych.

7. Ukończyłem weekendowy/miesięczny kurs stacjonarny, czy mogę uzyskać wpis do rejestru?

Nie. Kształcenie w zawodzie musi zakończyć się egzaminem organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

8. Jaki dokument potwierdzający kwalifikacje należy załączyć?

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub też certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dokumenty te są wydane na pomarańczowym druku. Wzór druku można znaleźć np. tu: https://tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2023/07/Dyplom-kwalifikacji-zawodowy.png

9. Gdzie znajdę numer dyplomu?

Znajduje się on w lewym dolnym rogu.

10. Nie pracuję w zawodzie, czy mogę uzyskać wpis.

Tak. Zachęcamy do tego, gdyż bez tego nie będzie możliwe wykonywanie zawodu w przyszłości. We wniosku wystarczy wpisać, że nie pracuje się obecnie.

11. Niedługo kończę szkołę. Kiedy muszę uzyskać wpis?

Najlepiej od razu po uzyskaniu dyplomu – bez wpisu nie można będzie pracować na stanowisku opiekuna medycznego i wykonywać jego czynności.

12. Mam problem z wypełnieniem wniosku. Co mogę zrobić?

Przeczytaj najpierw jak korzystać z serwisu – https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm, a także nasz poradnik jak uzyskać wpis do rejestru zawodów medycznych – https://opiekunmedyczny.com.pl/ruszyl-centralny-rejestr-osob-uprawnionych-do-wykonywania-zawodu-medycznego/ W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z działem obsługi – rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl lub +48 515 239 239

13. Posiadam kwalifikację w dwóch zawodach medycznych wymienionych w ustawie. Czy muszę dokonać dwóch wpisów?

Tak. Należy wtedy dokonać tyle wpisów, ile różnych zawodów wykonujemy, lub co do których posiadamy uprawnienia – niezależnie czy pracujemy w tym zawodzie czy nie.

14. Nie posiadam kwalifikacji w zawodzie, jednak pracodawca zatrudnił mnie na stanowisku opiekuna medycznego. Co teraz?

Pracodawca powinien zmienić stanowisko na zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, do czasu uzyskania właściwych uprawnień. Warto zauważyć, że używanie tytułu opiekun medyczny, bez posiadania właściwych kwalifikacji podlega karze grzywny, a jeśli było to robione w celu uzyskania korzyści majątkowych również karze pozbawienia wolności.

15. Gdzie znajdę rejestr?

Dostępny jest on na stronie: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/

16. Ukończyłem kurs kwalifikacyjny organizowany przez CMKP. Jaki dokument mam wysłać?

Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, czyli dyplom zawodowy. Proszę nie wysyłać zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

17. Nie pracuję w zawodzie. Czy muszę wpisać się do rejestru?

Polecamy wpisać się do rejestru, nawet jeśli obecnie nie są Państwo zatrudnieni jako opiekun medyczny. Pozwoli to w przyszłości na podjęcie pracy.

18. Pracuje obecnie w innym zawodzie. Co mam wpisać w danych pracodawcy?

W danych pracodawcy należy wpisać dane głównego miejsca zatrudnienia w zawodzie opiekuna medycznego. Jeśli pracują Państwo w innym zawodzie (nie ważne jakim) to w danych pracodawcy należy wybrać brak zatrudnienia.

19. Pracuję jako opiekun medyczny z kilku miejscach. Co wpisać w danych pracodawcy?

Miejsce, które stanowi główne miejsce zatrudnienia – tam, gdzie wymiar zatrudnienia jest najwyższy.

20. Czy wniosek można złożyć w formie papierowej?

Na obecną chwilę nie ma takiej możliwości.

21. Nie mam Profilu Zaufania ani bankowości elektronicznej. Jak mogę potwierdzić wniosek?

Profil Zaufania można założyć w placówce lub poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

22. Czy wniosek składa pracodawca?

Nie. Wniosek składa osoba, która chce uzyskać wpis w rejestrze.

23. Czy wpis jest dokonywany automatycznie po uzyskaniu dyplomu?

Nie. Wniosek nie jest składany automatycznie.

24. Czy opłata za wpis jest jednorazowa?

Tak. Wynosi 100 zł.