Rekrutacja uzupełniająca do kursu kwalifikacyjnego

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu  „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju” mamy wolne miejsca na rozpoczynające się w najbliższym czasie kształcenie praktyczne w poniższych miejscowościach:

1)      Białystok
2)      Szczecin
3)      Staszów

W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w projekcie i realizacją części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w jednej z wyżej wskazanych miejscowości, prosimy o pilne zgłoszenie chęci uczestnictwa w terminie – do dnia 26 listopada br., poprzez przesłanie na adres: zespolstandardy@mz.gov.pl:

  1. formularza zgłoszeniowego z deklaracją uczestnictwa w projekcie (do pobrania załącznik nr 1 do regulaminu);
  2. oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania załącznik nr 2 do regulaminu);
  3. kopii:
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej albo kwalifikację MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • certyfikatu kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny,

z dopisanym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem,
o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata.

W treści maila prosimy o wskazanie preferowanej miejscowości realizacji części praktycznej kursu.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie organizatora: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html